Berner Zeitung 8.1.2020


Bieler Tagblatt 8. Jan 2018

Bieler Tagblatt 8.1.2020


Bieler Tagblatt 10. Jan. 2019


Bieler Tagblatt 1. Jan. 2017

BIEL BIENNE, 11. Jan. 2017Bieler Tagblatt vom 14. Jan. 2016

Bericht von LOLY (Lokalfernsehen Lyss)Bieler Tagblatt vom 8. januear 2015

Bieler Tagblatt vom 21. Januar 2015Bieler Tagblatt vom 17. Oktober 2013

Bieler Tagblatt vom 7. Januar 2014

 

 Bieler Tagblatt vom 18. Januar 2013

Berner Zeitung 13.1.2011

Bieler Tagblatt vom 16. Januar 2012